Zakres

Zakres inwestycji obejmował całkowitą długość przebudowywanej drogi 211,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 6,00 m.. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
– wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego kruszywem naturalnym wbudowanym wraz ze wzmocnieniem pasa o szer. 1,00 m na głęb. 0,20 cm,
– wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm , po zagęszczeniu
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm , po zagęszczeniu

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 23.03.2015r. Wartość robót wynosi 126 548,06 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa z dniem 31.07.2015r.

Galeria