Zakres:

 • Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie
  -roboty nawierzchniowe odcinek ok. 300 m o szer. 4 m. – 1600 szt. płyt
  -roboty ziemne;
  -korytowanie podłoża;
  -wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm po zagęszczeniu,
  -pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
  -ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Wykonawcę/
  -regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 6
 • Przebudowa ul. Cegielnia w Będargowie
  Długość całkowita przebudowywanej drogi 290,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 3,5 m. (125 m) i 4,20 m. (165 m)
 • Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
  -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 30 cm, po zagęszczeniu,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  -zjazdy i skrzyżowania – 120 m2
  -krawężniki betonowe – 10 m
  -przepust drogowy fi 300 – 4 m
  -pobocza -2 x 0,8 m
  -bariery ochronne u12a – 4 m.
 • termin wykonania do ……..2020 r.

Stan realizacji

W dniu ………2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ………….. zł brutto

Źródła dofinansowania