Zakres:

 • Długość całkowita przebudowywanej drogi 450,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 3,0 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
  -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  -zjazdy i skrzyżowania – 120 m2
  -krawężniki betonowe – 20 m
  -pionowe znaki drogowe – 1 szt.
  -pobocza – 2 x 0,8 m.
 • termin wykonania do …….2020 r.

Stan realizacji

W dniu …….2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ……… zł brutto

Źródła dofinansowania