Zakres:

 • Długość całkowita przebudowywanej drogi 335,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 5,0 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
  -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 6 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  -zjazdy i skrzyżowania – 210 m2
  -krawężniki betonowe – 359 m
  -ścieki z prefabrykatów betonowych 16 m
  -pionowe znaki drogowe – U1a – 2 szt.
  termin wykonania do …….2020 r.

Stan realizacji

W dniu …….2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ……… zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria