Wójt Gminy Szemud
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu

Dane pojazdu:

Typ-model:   Mercedes-Benz Sprinter 5.0.t
Nr rejestracyjny:  GWE 9H44
Rok produkcji:  2005
Pojemność silnika/Moc:  2151 cm/ 95 kW (129 KM)
Numer identyfikacyjny (VIN):  WDB904663IR874376
Data pierwszej rejestracji: 07.12.2005r.
Przebieg w km: 508.340 km
Rodzaj nadwozia: 4-drzwiowy (liczba miejsc siedzących: 17)

Cena wywoławcza: 35.300,00 zł  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Opis przedmiotu przetargu:
Samochód marki Mercedes-Benz Sprinter 5.0t w pełni sprawny technicznie. Dotychczas wykorzystywany do przewozu osób (4-drzwiowy, 17 osob.). Liczba osi 2, napęd przedni (4+2), skrzynia biegów manualna.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 30 grudnia 2015r. o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie (bud. B, sala narad), ul. Kartuska 13, 84–217 Szemud.
 2. Wadium – w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1.765,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Szemud – Bank Rumia Spółdzielczy nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050 w terminie do 29.12.2015r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 30.12.2015r. do godz. 8.30 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie do dnia 30.12.2015r. do godz. 8.30. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 1. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szemud.
 4. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Szemud odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
 5. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 6. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, budynek B, pokój nr 20 lub telefonicznie (58) 676-44-47.
 7. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud