Wójt Gminy Szemud ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego:
Typ-model: JELCZ 005
Nr rejestracyjny: GAL7387
Rok produkcji: 1982
Pojemność silnika/Moc: 4.680 cm3
Numer nadwozia: 07506
Data pierwszej rejestracji: 02.08.1982r.
Data następnych badań technicznych: 05.04.2012r.
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/AAA 0188132
Przebieg w km: 20.248 km
Ubezpieczenie OC i NNW: do 31.12.2011r.

Cena wywoławcza: 5.800 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Opis przedmiotu przetargu: Samochód specjalny pożarniczy Jelcz 005 jest w pełni sprawny technicznie. Wyposażony w autopompę pożarniczą i działko. Pozostały osprzęt pożarniczy został zdemontowany. Pojazd był wykorzystywany ok. 10-15 razy rocznie. Blacharka na niektórych narożnikach miejscowo skorodowana. Wymiany wymaga uszczelka miski olejowej. Ogumienie kół jezdnych o częściowym zużyciu profila bieżnika, ale o znacznym stopniu starzenia gumy. Dokumentacja fotograficzna z dnia 28.11.2011 r. w załączeniu.

1. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie , ul. Kartuska 13, 84–217 Szemud.
2. Wadium – w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 290 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić gotówką na konto Gminy Szemud – Bank Rumia Spółdzielczy nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050 w terminie do 14.12.2011 r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 14.12.2011 r. do godz. 9:30 lub w kasie Urzędu Gminy w Szemudzie do dnia 14.12.2011 r. do godz. 9:30. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 100,00 zł (słownie: sto złotych).
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szemud.

6. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Szemud odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
7. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
8. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, budynek B, pokój nr 25 lub telefonicznie (58) 676-44-20.
9. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Józefem Gruba tel. 502-628-818.
10. Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht

Galeria