W ramach opracowania dokumentacji dla projektowanej drogi ekspresowej S6 przeprowadzone zostaną
spotkania informacyjne przeznaczone dla mieszkańców Gminy Szemud, właścicieli gruntów oraz
wszystkich zainteresowanych.


Spotkania na terenie naszej gminy odbędą się w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 w
Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie ul. Szkolna 4A oraz w dniu 3 grudnia 2015 (czwartek) o
godz. 18.00 w Zespole Szkół w Bojanie ul. J. Wybickiego 38.


Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele projektanta – firmy Transprojekt Gdański sp. z o.o.,
która na zlecenie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku opracowuje
projekt: „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą
Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”.

Projektanci na spotkaniu przedstawią stan zaawansowania prac nad projektem drogi S6, projektowany
przebieg drogi oraz projekt rozwiązań technicznych infrastruktury towarzyszącej budowie drogi
ekspresowej.

Szczególnie istotnym dla mieszkańców Gminy Szemud będzie zweryfikowanie dostępu do dróg
publicznych z poszczególnych działek, aby po budowie trasy S6 nie zostać pozbawionym dojazdu do
własnych terenów. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób których grunty położone są w
sąsiedztwie projektowanej drogi S6 o zapoznanie się z projektem oraz z przyjętymi rozwiązaniami
technicznymi, a także o aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz wnoszenie uwag do sporządzanej
koncepcji programowej.

Materiały informacyjne dotyczące spotkania oraz materiały z planowanymi w ramach projektu
rozwiązaniami technicznymi zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.trasakaszubska.pl..
MAPA z przebiegiem trasy:
Węzeł Koleczkowo:
http://trasakaszubska.pl/wp-content/uploads/2015/07/D.1_Orient_z4.pdf
Węzeł Szemud: http://trasakaszubska.pl/wp-content/uploads/2015/07/D.1_Orient_z3.pdf

Więcej map: http://trasakaszubska.pl/?page_id=7