W dniu 27 lutego br. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki, na mocy której wyłączono wieś Karczemki z sołectwa Dobrzewino i utworzono sołectwo Karczemki obejmujące wieś Karczemki.


W związku z powyższym obecny sołtys wsi Dobrzewino p. E. Walkusz zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu zebrania wiejskiego sołectwa Dobrzewino, które miało odbyć się w dniu 12 marca br.

Zebrania wiejskie sołectwa Dobrzewino oraz Sołectwa Karczemki, podczas których mieszkańcy dokonają wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, odbędą się w kwietniu br.
Dokładny termin uzależniony jest od procedury związanej z wejściem uchwały w życie.

Informacja o dokładnym terminie oraz miejscu niniejszych zebrań zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Szemud oraz w kolejnym numerze miesięcznika „Lesok”.


Romuald Przybyt