Pytania i odpowiedzi dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Szemud1. Kiedy zostanie wprowadzony w gminie nowy system odbierania odpadów?

Nowy system odbierania odpadów zostanie wprowadzony w gminie z dniem 1 lipca 2013 roku.2. Kto zostanie objęty nowym systemem odbierania odpadów?

Nowym systemem odbierania odpadów zostaną objęte nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów z pozostałych nieruchomości – przedsiębiorców, ogródków działkowych, obiektów handlowych będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.3. Czy gmina zostanie podzielona na więcej niż jeden sektor?

Gmina zostanie podzielona na dwa sektory – na obszar wschodni liczący siedem wsi oraz obszar zachodni liczący szesnaście wsi.4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłata niższa za zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosić będzie 10,80 zł za miesiąc na jedną osobę, a w sposób zmieszany – 21,60 zł.5. Selektywna zbiórka odpadów?

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne zgromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzysku lub unieszkodliwienia. Selektywnie będzie zbierać się następujące rodzaje odpadów komunalnych: makulaturę, szkło, plastyk, odpady zielone.6. Jakie będą kolory worków do odpadów selektywnych?

makulatura – kolor niebieski,

szkło – kolor zielony,

odpady zielone – kolor brązowy.7. Ile pojemników na odpady zmieszane winno się znajdować na zamieszkanej nieruchomości?

Określa to szczegółowo regulamin utrzymania czystości: od jednego pojemnika 60l. na dwie osoby do pojemnika 1,1m³ dla 13 – 20 osób.8. Ile punktów selektywnej zbiórki odpadów będzie działało w gminie?

Będą działały dwa punkty – w Szemudzie i Kielnie.9. W jakich terminach będzie się uiszczało opłatę za odstawiane śmieci?

Terminy uiszczania opłaty – 12 razy w roku (co miesiąc).10. Jakie będą terminy odbioru odpadów?

odpady zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie,

szkło – 1 raz na dwa miesiące,

makulatura i plastiki – 1 raz na miesiąc,

odpady zielone – 1 raz na miesiąc (tylko w okresie od 1 kwietnia do 30 września).11. Jakie zmiany zajdą w systemie odprowadzania odpadów?

Podstawowa zmiana – od 1 lipca 2013 roku pełen nadzór oraz realizację gospodarki odpadowej przejmie gmina. Mieszkańcy nie będą zawierać umów bezpośrednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady, ale będą wnosić opłatę do Gminy. Gmina zorganizuje przetarg i wyłoni firmę, która będzie odbierała śmieci od właścicieli nieruchomości; gmina także będzie za to płaciła.12. Co z dotychczasową umową na wywóz śmieci – czy należy ją rozwiązać?

Umowę należy rozwiązać z zachowaniem właściwego terminu złożenia wypowiedzenia – tak, aby zapewnić sobie odbiór śmieci do 30.06.2013 roku.13. Co powinni zrobić mieszkańcy w związku z wejściem w życie nowej ustawy?

Mieszkańcy powinni wypełnić i przysłać z powrotem do Gminy deklarację, którą w najbliższym czasie Gmina im dostarczy. Deklarację wypełnią właściciele zamieszkałych nieruchomości, podając w nich swoje dane oraz dokładny adres, z którego będą odbierane odpady komunalne oraz zdecydują, czy będą segregowali odpady. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie 14 dni, licząc od dnia nastąpienia zmiany; dotyczy to również osób nowo zamieszkałych.14. Stawka opłaty – czy jest stała, czy jest to wartość zmienna?

Jest to wartość zmienna, dopiero przetarg pozwoli na jej urealnienie, będzie ona na pewno mniejsza od 12,65 zł.15. Czy możliwy będzie podział na gospodarstwa?

Podział na gospodarstwa np. od 1-2, 3-6 i powyżej siedmiu osób, będzie możliwy po nowelizacji ustawy.16. Czy będzie możliwe umorzenie po części stawki opłaty w rodzinach wielodzietnych?

Będzie to jak najbardziej możliwe.17. Czy można nie wpisywać kwoty w rubryce deklaracji dotyczącej stawki opłaty?

Można nie wpisywać kwoty; wystarczy wpisać, ile jest mieszkańców.18. Czy firma będzie odbierała każdą ilość odpadów od mieszkańców?

Tak, firma będzie odbierała każdą ilość odpadów od mieszkańca.19. Gdzie trzeba będzie wysypywać popiół?

Popiół będzie wysypywany do pojemnika na odpady zmieszane.20. Czy nie można podzielić gminy na wiejską i miejską?

Z mocy prawa nie można podzielić tak gminy – musi być jedna stawka dla wszystkich mieszkańców.21. Co zrobić, jeśli osoba zamieszkuje w danym miejscu kilka miesięcy w roku?

Trzeba wpisać procentowo w deklaracji, ile czasu spędza w domu dana osoba.


Prosimy o składanie następnych pytań. W miarę możliwości będziemy na nie odpowiadać.