Kolejny miesiąc w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji był bardzo pracowity. W lutym br. dokonaliśmy otwarcia 9 postępowań oraz ogłosiliśmy 12 nowych postępowań. Podpisaliśmy kolejnych 7 umów, które dotyczą głównie spraw bieżących i inwestycyjnych.


Najważniejszymi inwestycjami, które udało się sfinalizować w m-cu lutym br., a więc podpisać umowę, to zapewne zadanie pt. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Kamieniu. Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowane ok. 9 km sieci gdzie możliwość podłączenia będzie miało ok. 190 rodzin. Ostateczna wartość tej inwestycji po przetargu wynosi 2.714.024,42 zł brutto, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 75% wartości inwestycji. Termin realizacji tego zadania został przyjęty na 30 czerwiec br.

Inwestycja ta jest następstwem podpisanej w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00201-6921-UM1100220/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie” zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Szemud.


Podpisaliśmy także umowę na modernizację ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie dzięki, której wybudujemy nawierzchnie asfaltową na odcinku 170 mb. Wartość tej inwestycji po przetargu wynosi 72.914,30 zł.


Kolejne ulice w Gminie Szemud mogą liczyć na swoją poprawę dzięki podpisanej umowie na dostawę 13 000 szt. płyt Jumb, które za sprawą ogłoszonej przez Wójta akcji będą układane przy udziale mieszkańców deklarujących swój wkład finansowy w robociznę wraz z potrzebnymi materiałami. Dostawa płyt zostanie zakończona do końca kwietnia br.


Na początku miesiąca marca br. planujemy podpisać również bardzo ważną dla nas umowę, która dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino i Karczemki. Inwestycja ta jest następstwem podpisanego w dniu 27.09.2013 r. aneksu nr POIS.01.01.00-00-016/08-06 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”, w którym:

– uwzględniono rozszerzenie przedmiotowego zadania,

– zwiększono koszty projektu oraz maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych,

– wydłużono okres realizacji projektu wraz z możliwością późniejszego rozliczenia wskaźnika rezultatu. Więcej szczegółów w tym zakresie podamy jednak w kolejnym numerze „Lesoka”.


Oprócz bieżących spraw pracujemy nad ogłoszeniem następnych postępowań, aby z początkiem wiosny można było rozpocząć kolejne prace w terenie.


Ryszard Dampc

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji