Rolniczy Handel Detaliczny – żywność pochodzenia roślinnego
Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Producenci żywności prowadzący rolniczy handel detaliczny, którzy przetwarzają
i zbywają konsumentowi finalnemu żywność pochodzenia roślinnego pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, muszą stosować wymagania ogólne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 (Załącznik II Rozdział III).

2. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba rozpoczynająca działalność
w zakresie rolniczego handlu detalicznego zobowiązana jest do rejestracji
przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obowiązek złożenia wniosku o wpis
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

4. Po uzyskaniu wpisu do rejestru, częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, który nadzoruje producenta / przetwórcę, będzie zależała od poziomu ryzyka związanego z produkowaną żywnością. Kontrole te są prowadzone okresowo i nie są wcześniej zapowiadane.

5. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach w których produkty zostały wytworzone, na targowiskach lub na festynach.

6. Oznaczenie miejsca zbywania żywności powinno: być czytelne
i widoczne dla konsumenta; zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”; wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności.

7. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny zobowiązany jest
do prowadzenia ewidencji sprzedaży żywności w dniu sprzedaży oraz odrębnie
za każdy rok.

Wymagania higieniczne dla pomieszczeń, w których prowadzona jest produkcja/ przetwarzanie żywności (zgodnie z rozdziałem III załącznika II do rozporządzenia 852/2004) i zasadnicze warunki zachowania bezpieczeństwa żywności:

• pomieszczenia musza być utrzymywane w czystości i dobrym stanie
technicznym,
• pomieszczenia i zbiory/produkty muszą być zabezpieczone przed wszelkimi zanieczyszczeniami a szczególnie przed dostępem zwierząt domowych i szkodników,
• w pomieszczeniach musi być gorąca i/lub zimna woda pitna;
• muszą być dostępne umywalki do mycia rąk oraz mydło w płynie i ręczniki jednorazowe,
• musi być dostęp do WC z możliwością higienicznego umycia rąk,
• powierzchnie w kontakcie z żywnością (czyli blaty, miski, pojemniki, kosze itp.) muszą być w dobrym stanie (gładkie, zmywalne, zrobione z materiałów przeznaczonych do żywności), łatwe do czyszczenia i dezynfekcji,
• należy zapewnić zlewozmywak do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi do pracy
i sprzętu;
• należy myć wodą pitną i gdy to konieczne, obierać warzywa i owoce przed dalszą obróbką,
• należy oddzielać żywność surową od ugotowanej,
• odpady usuwać jak najszybciej z miejsc gdzie przetwarza się żywność i składować je w zamykanych kontenerach, niedostępnych dla zwierząt i szkodników;
• żywność łatwo psującą się przechować w warunkach chłodniczych.

 

Pamiętaj!
Przestrzegaj podstawowych zasad higieny, 5 kroków do bezpiecznej żywności [ULOTKA] i 5 kroków bezpiecznej uprawy warzyw i owoców [ULOTKA].
Producent żywności ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna