INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE:
Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne zlecone przez Gminę Szemud w 2012 roku zobowiązane są złożyć sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego w terminie określonym w umowie dotacyjnej, na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).

Załączniki