Wójt Gminy Szemud ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych wyłonionych w trybie
otwartego konkursu ofert.

W roku 2014r. po raz pierwszy została zastosowana przez Komisję Konkursową ocena punktowa
ofert.
Zasady i kryteria oceny zawarte zostały w Zarządzeniu 613/III/2014 Wójta Gminy Szemud z dnia
13.01.2014r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Szemud w roku 2014. Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Szemud protokół z prac
komisji, wraz z oceną punktową ofert
i listą rankingową.
W oparciu o wyniki z prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Szemud przyznał dotacje dla
organizacji
pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2014.
( Wyniki konkursu- Zarządzenie Wójta).

W związku z pozostaniem w budżecie znaczącej kwoty na realizację zadań publicznych z zakresu
Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom Wójt Gminy Szemud ogłasza II otwarty
konkurs na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom.

Nierozdysponowane zostały kwoty dotacji z zakresu:
1)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 18.000,00 zł,
2)Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochrony i promocji
zdrowia:
5.000,00 zł.

Wójt Gminy Szemud, w związku z pozostaniem nierozdysponowanych kwot dotacji uprzejmie informuje
o
możliwości ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego
konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w trybie
tzw. „Małych Grantów” ( szczegóły zawarte zostały w procedurach przedstawionych poniżej).

Procedury udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym tzw. Małe
Granty

Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z
późn. zm.), uprzejmie informuje
o możliwości ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego
konkursu ofert.
Jest to procedura tzw. Małych Grantów, której podstawę prawną stanowi art. 19 a w/w ustawy.
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
zadanie musi być o charakterze lokalnym lub regionalnym;
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000
zł;
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
O przyznaniu środków w ramach Małych Grantów decyduje Wójt Gminy Szemud,  biorąc pod uwagę
celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. (druk w załączeniu)

Tryb postępowania w przypadku oferty, która zostanie uznana za celową przez Wójta Gminy Szemud:

1. W ciągu 7 dni od  dnia wpływu oferty do  Urzędu Gminy w Szemudzie, oferta zostanie
upubliczniona, tj. zamieszczona:
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.szemud.pl
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie
2. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty,  każdy może zgłosić do niej uwagi do Urzędu
Gminy
w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

3. Po rozpatrzeniu tych uwag Wójta Gminy Szemud biorąc pod uwagę celowość realizacji danego
zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych podejmuje decyzję  w sprawie wniosku.

4. Decyzja w sprawie oferty jest jawna.
Uwaga:

Kwota dotacji udzielona łącznie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Szemud zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert z własnej inicjatywy na
realizację zadań, które nie zostały objęte konkursem.

Załączniki