Zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia otwartego konursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego