Wójt Gminy Szemud informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku na podstawie porozumienia z dnia 28 grudnia 2012 roku zostało rozwiązane porozumienie zawarte w dniu 30 marca 2001 roku między Powiatem Wejherowskim a Gminą Szemud w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetancji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Szemud.

W praktyce oznacza to, że w chwili obecnej organem właściwym do wydawania decyzji określających warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i do wydawania decyzji w sprawie rekultywacji gruntów jest Starosta Wejherowski.


W związku z powyższym wszelkie dokumenty dotyczące powyższych spraw należy składać w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4.