Rusza kolejna edycja
„Czyste powietrze Pomorza”  (2018)
 Wkrótce nastąpi nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł ciepła

Gmina Szemud po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018.
W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud planuje ogłosić nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Szemud, po upływie 14 dni od dnia opublikowania Uchwały Rady Gminy Szemud, określającej regulamin udzielenia przedmiotowej dotacji, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają dokonać modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
– kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym;
– źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą- kotłów w 5 klasie energetycznej wg. normy EN303-5 opalanych biomasą)
Zadania mogą dotyczyć modernizacji źródeł ciepła w zasilających budynki mieszkalne:
– stanowiące własność osób fizycznych,
– w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– stanowiące własność Gminy Szemud.
Zgłaszać można tylko zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Kosztami kwalifikowalnymi zadania będą wydatki związane z zakupem (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montażem: kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą (5 klasa energetyczna wg normy EN 303-5) oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 35,5 % kosztów kwalifikowalnych (w tym nie więcej niż 30 % ze środków  WFOŚiGW i 5,5 %  ze środków z budżetu gminy) i uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków (zgodnie z Regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018)

O terminie rozpoczęcia składania wniosków poinformujemy w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji
u p. Sylwii Czoska – (58) 676 44 36.