Gmina Szemud razem w partnerstwie z Gmina Miejską Rumia złożyły wspólnie wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dz. 10.03.01.). Przedmiotowy projekt zakłada głównie zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią, a także w nielicznych przypadkach zamontowanie akumulatorów do kumulacji energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud. Łącznie zamontowanych zostanie 196 szt. instalacji solarnych (52 szt. w Rumi i 144 szt. w Gminie Szemud) o łącznej mocy 0,624 MW. Głównym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w ww. gminach.
W dniu 19.07.2018r. ukazała się lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP i nasz wniosek został wybrany do dofinansowania.
Szacunkowy koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 4 230 962,86 zł, z czego koszty kwalifikowane wyn. 3 613 220,00 zł, a przyznane dofinansowanie na kwotę 3 071 237,00 zł.
Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych -promieniowania słonecznego, a tym samym nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminach oraz poprawa stanu środowiska.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji