Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Szemudzie w dniu 10 lipca 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie władz Gminy Szemud na czele z Wójtem Gminy Panem Ryszardem Kalkowskim z przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości gruntowych oraz zainteresowanych mieszkańców Gminy Szemud.

Na seminarium zaproszonych zostało wielu znamienitych gości – prezesów, dyrektorów, przedstawicieli organizacji i agencji oraz przedstawicieli samorządów, mających wpływ na rozwój gospodarczy i inwestycyjny naszego Województwa i Powiatu.

Większość z zaproszonych gości zabrała głos w dyskusji m. in. o działaniach jakie należy już podejmować, jakie szanse rozwojowe pojawiają się w związku z podjętą w maju decyzją Rządu o budowie części Trasy Kaszubskiej. Znaczna część zaplanowanej Trasy Kaszubskiej będzie przebiegała przez Gminę Szemud, wraz z dwoma węzłami w Szemudzie i Koleczkowie i nowoczesnym, trzeciej generacji Miejscem Obsługi Podróżnych /MOP/ w Kamieniu. Ta część trasy ma być oddana do użytku w 2021 r.

Oto lista gości zabierających głos w kolejności wystąpień:
1. Jerzy Jerkiewicz – Prezes Zarządu „Pracodawcy Pomorza”
2. Jarosław Szponarski – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
3. Zbigniew Jarecki – Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców
4. Jacek Pomieczyński – Prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA
5. Kornelia Bargielska – Pełnomocnik Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju
6. Wojciech Tyborowski – Dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza
7. Michał Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
8. Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego
9. Piotr Kaczmarek – Z-ca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
10. Kazimierz Kleina – Senator RP
11. Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP
12. Brunon Gajewski – Starszy Cechu Rzemiosł Wejherowo
13. Tomasz Magulski – Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Powiatu Wejherowskiego
14. Krzysztof Sobolewski – Prezes Shipyard City Gdańsk

Po zakończeniu wystąpień zaproszeni goście odpowiadali na zadane pytania przez uczestników seminarium.
Wystąpienia podsumował Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, który podziękował wszystkim za udział w tym seminarium podkreślając ważność takich spotkań w kontekście przyciągania inwestorów, umożliwienia rozwoju mieszkańcom, w tym przedsiębiorcom i właścicielom nieruchomości na terenie Gminy Szemud. Zapowiedział również kontynuację takich spotkań.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali możliwości jakie się otwierają dla właścicieli nieruchomości w związku z budową Trasy S6 i podzielili się swoimi doświadczeniami.
Ciekawe było wystąpienie Z-cy Wójta Gminy Tarnowo-Podgórne Pana Piotra Kaczmarka. Gmina ta, to jedna z najbogatszych Gmin w Polsce położona przy aglomeracji poznańskiej przy autostradzie A2. Widać tu podobieństwo do Gminy Szemud – położenie przy aglomeracji trójmiejskiej i już niedługo przy trasie S6. Dodać należy, że Radni Gminy Szemud w ślad za podpisanym listem intencyjnym przez Wójtów obu Gmin, podjęli Uchwałę o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń.
W opinii gości nie tylko wyrażonych podczas wystąpień, ale również podczas przerwy kawowej, kiedy była okazja do rozmów kuluarowych, powszechnie potwierdzano, że organizacja tego typu spotkań w tym czasie jest doskonałą inicjatywą władz Gminy Szemud. Istnieje potrzeba informowania odpowiednich środowisk o sprawach związanych z budową trasy, możliwościach jakie powstają.

Seminarium dało możliwość kontaktu z osobami kompetentnymi, zawodowo zajmującymi się sprawami związanymi z rozwojem naszego Regionu. Wójt Gminy Szemud deklarował współpracę i pomoc dla przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości naszej Gminy.

Rozwój przedsiębiorczości jest konieczny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego. Jednocześnie prężne funkcjonowanie przedsiębiorstw stanowi o sile konkurencyjności danego regionu. Konieczne staje się zatem podejmowanie odpowiednich działań na rzecz tworzenia sprzyjających warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także działań wspierających rozwój już istniejących przedsiębiorstw. Część odpowiedzialności za realizację powyższych działań spada w pewnej mierze na władze samorządowe. Gmina Szemud chce ukierunkować swoją politykę na rozwój gospodarczy, wykorzystując do tego celu atut jakim jest budowa Trasy Kaszubskiej i jej korzystne położenie przy aglomeracji trójmiejskiej. Nie bez znaczenia dla przedsiębiorców są również ulgi podatkowe.

W Urzędzie Gminy Szemud funkcjonuje adres mailowy: www.przedsiebiorcy@szemud.pl na który można przesyłać wszelkie uwagi, spostrzeżenia związanie z budową Trasy Kaszubskiej, inwestycji i nie tylko. Wszystkie informacje będą przyjmowane z uwagą i wykorzystywane w bieżącej pracy.

Romuald Przybyt
Doradca Wójta Gminy Szemud