W dniu 17.06.2014 r odbyła się LVI Sesja Rady Gminy Szemud. Głównym punktem tej Sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. i udzielenie Wójtowi z tego tytułu absolutorium.


Budżet Gminy Szemud na rok 2013 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 27
grudnia 2012 r. uchwałą nr XXXII/320/2012.


Budżet za 2013 r. został wykonany w bardzo wysokim stopniu, prawie w 100%. Wykonanie budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie przez organ nadzoru czyli Regionalna Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Podkreślenia wymaga fakt, że również takie stanowisko zajęli Radni Gminy Szemud, głosując prawie jednogłośnie /1 wstrzymujący się a 13 za/ nad zatwierdzeniem tego sprawozdania, podkreślając w trakcie dyskusji, że nie mają żadnych zastrzeżeń do wykonania tego budżetu z tak dobrym rezultatem.


Z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szemud, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak co roku wystąpiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szemud po zapoznaniu się z wymaganymi dokumentami:

-sprawozdaniem z wykonania budżetu

– sprawozdaniem finansowym

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, również został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Jak wynika z tej opinii, Komisja Rewizyjna występując do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. w swojej ocenie uwzględniła kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności realizacji budżetu.


Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy została zdominowana tematami bezpośrednio nie związanymi z wykonaniem budżetu.

Część Radnych podnosiła kwestie raczej swoich oczekiwań, nie odnosząc się do wykonania uchwalonego przez Radę Gminy ubiegłorocznego budżetu. Z orzeczeń organów nadzoru wynika, że uchwała w sprawie absolutorium nie może być efektem niezadowolenia rady z całokształtu działalności Wójta, ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu gminy.

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium okazało się jednak, że decydują inne względy niż przedstawione powyżej.


Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W przypadku naszej Gminy bezwzględna większość to 8 głosów za, jako że pełny skład Rady to 15 Radnych. ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez radę gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zatwierdzenie ww. dokumentów.
Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy.


Wynik głosowania był następujący: 7 radnych za udzieleniem absolutorium, a 7 radnych przeciw. 1 radny był nieobecny. Ten wynik skutkuje nie podjęciem uchwały udzielającej absolutorium Wójtowi.

Szkoda, ponieważ znam poglądy nieobecnego radnego i w przypadku jego obecności, przy 8 głosach za, absolutorium byłoby udzielone. Niestety z powodu przebywania zagranicą nie mógł być obecny.W mojej ocenie odczytuję ten wynik jako kuriozum i traktuję jako rozgrywkę personalną i polityczną. Mam prawo tak uważać ponieważ:


1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w dniu 23.05.2014 złożyła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Szemud z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 r.


2. Uchwałą nr 139 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12.06.2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud, opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szemud. Skład Orzekający podkreślił, że z uzasadnienia do wniosku Komisji Rewizyjnej wynika, że w swojej ocenie Komisja uwzględniła kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności realizacji budżetu /Uchwała dostępna na stronie internetowej gminy/.


3. Uchwałą nr 078 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.04. 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2013 r opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. W swoim uzasadnieniu stwierdza między innymi, że tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe.


4. Na spotkaniach poszczególnych Komisji Rady prezentowane było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r i wszystkie Komisje głosowały za udzieleniem absolutorium.


5. Na Sesji sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przegłosowane przy jednym głosie wstrzymującym się!


6. Chciałbym jeszcze dodać, że jest to absolutorium za cały 2013 r., a ja objąłem Urząd w zasadzie od drugiego półrocza tego roku, dokładnie od 23 maja 2013 r. Rozpoczynając swoją pracę wszedłem w środowisko nieznanych mi pracowników, po czteromiesięcznej przerwie w ciągłości zarządzania Gminą. Już na wstępie musiałem uporać się z dużymi zaległościami.Trudno nazwać wynik głosowania inaczej niż kuriozalny, nie chcąc uciekać się do innych określeń. Dyskusja na Sesji w mojej ocenie nie była w żadnym stopniu merytoryczna. Uchwała w sprawie absolutorium nie może być efektem niezadowolenia części członków Rady /zawsze tej samej części/z całokształtu działalności Wójta, ale musi ściśle odnosić się do wykonywania budżetu Gminy o czym pisałem wyżej. W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a planowanym.


W tym miejscu za takie wykonanie budżetu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom z Urzędu oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym Gminy. To dzięki Wam uzyskaliśmy tak wysoki procent realizacji budżetu.


Dla mnie najważniejsze są wszystkie pozytywne opinie wyrażone w dokumentach przytoczonych powyżej i one przede wszystkim są podstawą udzielenia absolutorium. Radni, którzy głosowali przeciw udzieleniu absolutorium , sami oficjalnie określili wykonanie budżetu jako bardzo zadowalające!! Więc o co tak naprawdę chodziło w tym głosowaniu? Okazuje się, że można przegłosować każdy bubel. Jak będą na to patrzyli oceniające nas organa nadzoru? Jak będą oceniali to nasi mieszkańcy?


Wyciągnięcie wniosków jest bardzo proste i zostawiam to do Państwa oceny. Żeby wszystko było jasne nie uzyskanie absolutorium nie pozbawia Wójta możliwości pełnienia funkcji i nadal ją sprawuje. Niczego to nie zmienia ani dla mnie ani dla mieszkańców Gminy.Polityka w Gminie zeszła na bardzo niski poziom. Szczęśliwie w demokratycznym kraju to wyborcy oceniają i decydują o tym kto zostaje Wójtem i zamierzam poddać się takiej ocenie już w dniu 16.11.2014 r. Jest mi po ludzku przykro, że moje zaangażowanie jest przez niektórych Radnych tak niesprawiedliwie i nieobiektywnie oceniane, nie jest to czynnik dodatkowo motywujący. Mam nadzieję jednak, że mieszkańcy dobrze ocenią moją pracę w odróżnieniu od części Radnych, którzy w zasadzie ograniczają się tylko do krytyki /skąd my to znamy?/, nie udzielając mi wsparcia, którego zawsze oczekiwałem i oczekuję nadal, zgodnie zresztą z rolą jaką pełni Radny określoną w Ustawie o Samorządzie Gminnym. Część Radnych bawi się w politykę, a sprawy Gminy to nie zabawa Panowie. Szkoda, ze kilka osób psuje dobrą opinię o Gminie na którą pracuje tak wielu ludzi.


Wynik głosowania oczywiście muszę uszanować, deklarując równocześnie dalszą zaangażowaną pracę na rzecz mieszkańców naszej Gminy.


Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szemud znajdziecie Państwo na stronach internetowych Gminy w zakładkach Prawo lokalne/ Budżet i finanse.


Ryszard Kalkowski

Wójt Gminy Szemud

Galeria