Co to są odpady komunalne?


Zgodnie z Art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Nie są więc odpadem komunalnym wycięte krzaki i gałęzie drzew. Mogą one jednak zostać odebrane przez firmę wywożącą odpady, lecz po odpowiedniej przeróbce tj. rozdrobnieniu ręcznym lub w rębaku do gałęzi i zapakowane w worki brązowe (worki do odpadów zielonych).Wykorzystywanie gruzu i innych odpadów remontowo-budowlanych


Przypominamy, że wykorzystywanie odpadów remontowo-budowlanych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami dotyczy wyłącznie odpadów takich jak:

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),

– gruz ceglany (kod 17 01 02),

– odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia wykonanych z ceramiki (kod ex17 01 03),

– zmieszane ww. odpady (kod 17 01 07)1.


Odpady te można wykorzystać do:

1) utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez zestalenie odpadów lub ich przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego;

2) do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego bądź też wynika ze zgłoszenia robót budowlanych.Powyższe szczegółowo określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie listy odpadów które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 235, poz. 1614 z 2008 r.).


W przypadku, gdy przy wykorzystaniu odpadów nie zostały dopełnione ww. wymagania, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Na posiadaczu odpadów spoczywa obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nie wykonania ww. obowiązku z urzędu wydawana jest decyzja nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ww. ustawy). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Edward Taube

kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Galeria