Z inicjatywy Wójta Gminy Szemud Pana Ryszarda Kalkowskiego w dniu 11.08.2016 w Urzędzie Gminy Szemud odbyło się spotkanie z udziałem Wójtów Gmin:

Przodkowa Pana Andrzeja Wyrzykowskiego, Szemuda  Ryszarda Kalkowskiego oraz Burmistrza Gminy Żukowo Pana Wojciecha Kankowskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Pan  Dariusz Toporek, Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej w Przodkowie Pani Lidia Polańska, Kierownik Ref. Zamówień Publicznych i Inwestycji w Szemudzie Pan Ryszard Dampc.

Spotkanie dotyczyło przystąpienia Gminy Szemud w partnerstwie z Gminą Przodkowo i Żukowo w roku 2016 r do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tzw. „schetynówka”.

Realizacja zadania ma dotyczyć przebudowy drogi na trasie Czeczewo-Dobrzewino w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie gmin Przodkowo i Szemud.  Gmina Żukowo wraz z Powiatem Wejherowskim i Kartuskim ma uczestniczyć w tym przedsięwzięciu jako partnerzy finansowi. Gmina Szemud  jako partner wiodący złoży wniosek w terminie do 15.09.2016 r o dofinansowanie tej inwestycji. Wysokość dofinansowania jaką można uzyskać wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania, przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie realizacja inwestycji nastąpi już 2017 r.

Ryszard Dampc

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

i inwestycji