Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok