Gmina Szemud po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015”
obejmujący demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest w ramach
konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja
2015)”.


Zadanie obejmuje demontaż płyt eternitowych o łącznej masie – 69,543 Mg (25 miejsc) oraz 56,679
Mg (25 miejsc) płyt składowanych na stosach w miejscach na terenie Gminy Szemud. Łącznie w ramach
przedmiotowego zadania Gmina Szemud planuje zutylizować 126,222 Mg wyrobów zawierających azbest.


Koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia wynoszą 78.306,00 zł.

Poziom dofinansowania zgodnie z umową dotacyjną stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych tj.
66.560,00 zł

Umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
opiewającą na kwotę 66.560,00 zł podpisano 29.07.2015r.


Zadanie finansowane jest ze środków NFOŚiGW (39.152,00 zł w ramach program Programu
priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn.
„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2, – Usuwanie wyrobów zawierających azbest),
środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku (27.408,00 zł) oraz środków własnych Gminy Szemud (11.746,00
zł).


W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji w/w zadania wyłoniono
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732
Lubanie, z którym w dniu 07.07.2015r. podpisano umowę na kwotę 70.732,19 zł brutto. termin
realizacji zadania określono do 15.09.2015r.Osoba do kontaktu:

Edward Taube

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Pokój 24
Tel. 58 676 44 25


Katarzyna Miotk

Galeria

Załączniki