Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016

Po raz czwarty pozyskano dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest.”oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu.

Gmina Szemud ogłosiła postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro.  Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 94 362,50 zł. brutto, złożyła firma P.H.U. US-COM Robert Kołodziejski,  ul. Płocka 13 A, 09-500 Gostynin, z którą w dniu 08-07-2016 r. podpisaliśmy umowę. Wybrany Wykonawca został zobowiązany do dnia 15.09.2016r. zdemontować  i odebrać od właścicieli nieruchomości uprzednio zgłoszony azbest- tj. ok. 142,80 Mg, azbestu zalegającego na ich terenie lub zgłoszonego do demontażu i utylizacji.

Umowę dotacji podpisano w dniu 05.08.2016r.   Ww dotacja pokryje 85% kosztów realizacji ww zadania tj. 57 100,00 zł, w tym dotacja NFOŚiGW – 33 591,00zł. oraz dotacja WFOŚiGW- 23 509,00 zł, natomiast pozostałą kwotę sfinansuje Gmina Szemud.

Milena Czoska