Bez tytułuSprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2017

Po raz kolejny pozyskano dotację w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest.”oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu.
Gmina Szemud ogłosiła postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 52421,85 zł. brutto, złożyła firma Auto Złom Usługi Pogrzebowe EDEN Bogusław Paź, z którą w dniu 12-07-2017 r. podpisaliśmy umowę. Wybrany Wykonawca został zobowiązany do dnia 14.08.2016r. zdemontować i odebrać od właścicieli nieruchomości uprzednio zgłoszony azbest- tj. ok. 108,3 Mg, azbestu zalegającego na ich terenie lub zgłoszonego do demontażu i utylizacji.
Umowę dotacji podpisano w dniu 01.09.2017r. Ww dotacja pokryje 75% kosztów kwalifikowanych (wartości netto) realizacji ww zadania tj. 48 538,75 zł, w tym uzyskana dotacja wyniosła 36 400,00 zł., natomiast pozostałą kwotę sfinansuje Gmina Szemud.

Milena Czoska                       na stronę Azbest 2017