Sprzątamy azbest w Gminie Szemud

Gmina Szemud w dniu 13.09.2013r. złożyła wniosek o dotację zbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu „Sprzątamy azbest na Pomorzu” (edycja 2013) ogłoszonego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. W dniu 30.09.2013r. otrzymaliśmy informację pisemną z WFOŚiGW w Gdańsku o zakwalifikowaniu wniosku do dotacji. W dniu 09.10.2013r. gmina ogłosiła postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych od 6 do 14 tys. euro. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 39 704,26zł. brutto, złożyła firma MAXMED Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, z którą w dniu 22.10.2013r. podpisaliśmy umowę. Wybrany Wykonawca został zobowiązany do dnia 05.11.2013r. odebrać od właścicieli nieruchomości uprzednio zgłoszony azbest- tj. ok. 110,4 mg, zalegający na ich terenie.
Dotację pozyskano w ramach ww konkursu, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest.” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu. Ww dotacja pokryje 99,99% kosztów realizacji ww zadania tj. 39 700,00 zł, w tym dotacja NFOŚiGW – 19 850,00zł. oraz dotacja WFOŚiGW- 19 850,00 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 4,26 zł pokryła Gmina Szemud.

Galeria

Załączniki