Przypominamy,że wzorem lat ubiegłych można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu Rady Gminy Szemud.Termin – 5 marca 2012r.


Miejsce składania – UG Szemud – kancelaria – pok. nr 7


Dokumenty: wypełniony wniosek, kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły, wykaz ocen za ostatni semestr.Szczegółowe informacje i wnioski na stronie www.bip.szemud.pl w zakładce Urząd Gminy/Obsług interesanta//Oświata.