Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu Rady Gminy Szemud.


termin – 5 marca 2013 r.

miejsce składania – UG Szemud – kancelaria pok. nr 7

dokumenty: wypełniony wniosek, kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły, kserokopia wykazu – karty ocen za ostatni semestr.Szczegółowe informacje i wnioski dostępne są w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia UG Szemud, ul. Wejherowska 34 lub na stronie www.bip.szemud.pl w zakładce Urząd Gminy/Obsługa Interesanta/OświataWęzeł Beata