Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Aktywizacja społeczności wiejskiej”

Warsztaty szkoleniowe z pozyskiwania środków z PROW na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader:

– dla organizacji pozarządowych
9.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: siedziba KGW Przetoczyno

– dla rolników i właścicieli gospodarstw agroturystycznych
28.08.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Linia (remiza)
4.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Luzino (remiza)
11.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie
18.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Nawczu

– dla podmiotów gospodarczych
22.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Luzino (remiza)
29.09.2008 godz. 9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie

Szkolenia z wypełniania wniosków do PROW na lata 2007 – 2013 Oś 4:

10.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Nawczu
3.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Luzino (remiza)
16.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: WOK w Kielnie
24.10.2008 godz.9.00 – 15.00, miejsce szkolenia: Linia (remiza)

Tematyka szkolenia:
Wypełnianie wniosków dotyczących:

  • organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR,
  • promocji i rozwoju lokalnej aktywności w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
  • rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju,
  • inicjowania, powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki,
  • organizacji imprez kulturalnych,
  • inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej,
  • budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, a w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych.

Krzysztof Brzezicki