W dniu 29 maja br. podczas LV sesji Rady Gminy Szemud zostały podjęte uchwały w sprawie oddania przez gminę w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości bądź części nieruchomości na rzecz jednostek OSP w Gminie Szemud. Uchwały dotyczyły nieruchomości znajdujących się w miejscowościach: Częstkowo, Szemud, Łebno, Bojano, Przetoczyno, Kielno.Projekty tych uchwał zostały przygotowane przez część radnych należących do opozycyjnego wobec Wójta Klubu Radnych „Wspólnota Samorządowa” i zaopiniowane pozytywnie przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy. Wszystkie te uchwały głosami Radnych z tego klubu zostały uchwalone.
Natomiast Radni z klubu „Porozumienie dla Gminy” podczas głosowania nad w/w projektami uchwał wstrzymywali się od głosu z uwagi na wątpliwości związane z ich zgodnością z prawem.

Wątpliwości miał również Wójt Gminy, który w swoim wystąpieniu omówił jak prawidłowo powinno przebiegać przekazanie przedmiotowych obiektów poszczególnym jednostkom OSP.

Ponadto Wójt Gminy informował, że podjął już czynności mające na celu uregulowanie kwestii związanych z przekazaniem tych obiektów jednostkom OSP.


Wolą Wójta Gminy jest, aby wszystkie jednostki dysponowały obiektami w których obecnie się znajdują i żeby ich gotowość bojowa była na najwyższym poziomie wg przyjętych regulaminów.W dniu 03.07.2014r. do Urzędu Gminy wpłynęły Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody dotyczące wszystkich 6 podjętych uchwał o których mowa wyżej. Rozstrzygnięcia te stwierdzają nieważność wszystkich uchwał w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości lub części nieruchomości, zgłaszanych w uchwałach w miejscowościach wyżej wymienionych.

W toku kontroli zgodności z prawem uchwał, organ nadzoru jakim jest Wojewoda Pomorski stwierdził, że zostały one podjęte z istotnym naruszeniem prawa. W swoim obszernym uzasadnieniu organ nadzoru stwierdził, że decyzje gospodarcze może podejmować samodzielnie organ wykonawczy czyli Wójt w ramach uprawnienia do gospodarowania mieniem komunalnym przyznanego mu w art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Samorządzie Gminnym. Podkreśla się w tym miejscu, że zasadą wprowadzoną przez ustawodawcę jest gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta. W tym miejscu można powiedzieć, że w istocie jest to potwierdzenie, że właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Szemud, a nie jak sugeruje Zarząd OSP Częstkowo, własnością czy w dyspozycji poszczególnych OSP.


W swojej ocenie organ nadzoru uznaje, że Rada Gminy Szemud, podejmując przedmiotowe uchwały, wykroczyła poza zakres swoich kompetencji naruszając kompetencje przypisane Wójtowi na podstawie cytowanej wyżej ustawy, wykraczając jednocześnie poza uprawnienia przyznane jej na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a tej samej ustawy.Należy przypomnieć, że w Sądzie Rejonowym w Wejherowie od 02.04.2014 r jest złożony przez gminę pozew o wydanie sali zebrań znajdującej się przy OSP Częstkowo prawowitemu właścicielowi czyli Gminie Szemud. Wójt podtrzymuje swoje stanowisko, że obiekty gminne nie mogą funkcjonować w sprzeczności ze swoim przeznaczeniem, wbrew zapotrzebowaniu społecznemu, i zrobi wszystko, dostępnymi prawnie działaniami, aby sala przy OSP Częstkowo pełniła funkcje na jakie oczekują mieszkańcy. Natomiast strażacy w naszej gminie będą swobodnie dysponowali obiektami w których się znajdują, zabezpieczającymi im gotowość bojową, posiadając odpowiednie tytuły prawne które są w przygotowaniu.


Romuald PrzybytZobacz relację Telewizji TTM z przebiegu sesji, podczas której podjęto te uchwały.