UNIJNE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI W KOLECZKOWIE !!!

Z wielką radością informujemy Państwa, iż złożony w dniu 31.10.2018r. wniosek na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud”, dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, przeszedł pozytywnie weryfikację i tym samym pod koniec grudnia 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie powyższego zadania.
Na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt całkowity zadania opiewa na kwotę około 3,5 mln zł., z czego dofinansowanie wyniesie nie więcej niż nieco ponad 1,9 mln zł. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie prawie 0,5 km drogi w Koleczkowie z nawierzchni jezdni dostosowanej do zakładanego natężenia ruchu drogowego. Ponadto wzdłuż projektowanej ulicy zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, zostaną wykonane zjazdy, pobocza, a także przejścia dla pieszych. W najbliższym czasie Gmina Szemud planuje ogłosić przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy powyższych robót budowlanych, z proponowanym terminem wykonania zadania do grudnia 2021r.

Sylwia Czoska