UNIJNY PROJEKT W REALIZACJI…

Jak już wcześniej informowaliśmy Mieszkańców, w marcu 2017r. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud” z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3.

W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek o dł. 25 km sieci kanalizacyjnej oraz 3 km sieci wodociągowej. Ponadto zostanie wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, wybudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody. Termin realizacji całego zadania przypada na koniec 2019 roku.

Z uwagi na obszerny zakres całe zadanie zostało podzielone na tzw. kontrakty, w ramach których:

  • Na kontrakt 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo”- umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r., która opiewała na kwotę brutto 339 480,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano 0,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Lipowej w miejscowości Koleczkowo.
  • Na kontrakt 3 (3.1) pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie (ul. Lesoki) oraz Karczemkach (ul. Słoneczna)”- umowę podpisano w dniu 17.05.2018r., na łączną kwotę brutto 408 360,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną wzdłuż ulicy Lesoki w miejscowości Bojano oraz ul. Słonecznej w miejscowości Karczemki, o łącznej długości 0,8 km.
  • Na kontrakt 4 (4.1) pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w Bojanie  o studnię głębinową Nr 4 i Nr 5 (część 1)” -umowę z wykonawcą podpisano w dniu 13.09.2018r. na łączną kwotę 1 032 880,87 zł. W ramach tego zadania zostały wybudowane ww. studnie, które przyczynią się do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną zarówno do spożycia, jak i celów socjalno- bytowych, a także zapewnią funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Ponadto w ramach tego zadania został wykonany nadzór geologiczny oraz elementy zagospodarowania terenów wokół studni.
  • Na kontrakt nr 12 (3.2) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 2”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.06.2018r. na łączną kwotę 1 849 428,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano oraz wybudowano kanalizację sanitarną m.in. w Dobrzewinie przy ul. Królewskiej, ul. Dębowej, ul. Klonowej i ul. Hetmańskie oraz w Koleczkowie wzdłuż ul. Dębowej i ul. Bitwy nad Ślęzą.
  • Na kontrakt nr 13 (3.3) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 3”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r. na łączną kwotę 3 093 142,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej m.in. w miejscowości Bojano (ul. Miedziana, ul. Złota, ul. Tytanowa i ul. Akacjowa). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzewino (ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna, potrwa jeszcze do połowy listopada br.
  • W ramach kontraktu nr 14 (3.4) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 4”- umowę z wykonawcą podpisano w dniu 19.09.2018r. na łączną kwotę 3 357 285,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej min., w Dobrzewinie ( ul. Strażacka, ul. Rubinowa, ul. Bukowa, ul. Stolarska), Bojanie (ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Majora Bojana, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa, ul. Jeżynowa, ul. Kwiatowa, ul Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przytulna, ul. Promienna). Realizacja całego zadania potrwa do połowy listopada 2019r.
  • W ramach kontraktu nr 15 (3.5) pn: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, karczemki, Koleczkowo, Bojano)- kontrakt 3-część 5”, umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.07.2018r. na łączną kwotę 3 273 699,00 zł. W ramach tego zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojano (ul. Zachodnia, ul. Rydzowa, ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnierzy, ul. Świętego Józefa, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa), Koleczkowo (ul. Kamieńska, Wysoka i Marchowska) wraz z siecią wodociągową w Karczemkach (ul. Ogrodowa). Realizacja tego zadania potrwa do połowy listopada 2019r.
  • Na kontrakt nr 16 (4.2) pn: „Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (część 2) Kontrakt 16 – Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie (w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16)” w dniu 19.04.2019r.  ogłoszono przetarg nieograniczony, jednakże z uwagi na zbyt wysoką cenę oferenta, w dniu 16.05.2019r. zamawiający unieważnił ww. postępowanie.

Realizacja przedmiotowego projektu poprawi warunki życia mieszkańców oraz jakość stanu środowiska naturalnego. Ponadto zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców w związku z powstałymi  utrudnieniami związanymi z wykonywaniem ww. robót.

Sylwia Czoska

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Unijny Projekt w realizacji