Zakres

Na przedmiot zamówienia składa się zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji oraz tłocznej o łącznej długości ok. 8,9 km i ok. 7 szt. przepompowni ścieków w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Bojano i Koleczkowo

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 31.03.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.05.2015r.

Źródła dofinansowania

Dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PR1, Gospodarka wodno-ściekowa, Dz. 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).