W dniu 07.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 70.732,19 zł brutto z zakładem Gospodarki
Komunalnej ,,GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski na zadanie pn. Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Szemud – 2015. Zadanie dotyczy demontażu, transportu i
utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach, w ilości: ok. 69,543 Mg. (25 miejsc)
oraz transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych w stosach na posesjach w
ilości: ok. 56,679 Mg (25 miejsc) z terminem wykonania do 15.09.2015 r.

Galeria