Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
 • termin wykonania do 06.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 08.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 47.316,72 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys. 158 rys. 159rys. 220rys. 222