Zakres:

 • Długość całkowita przebudowywanej drogi 630,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,

  – ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,

  – ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,

  – krawężniki betonowe – ok. 47 m

  – pionowe znaki drogowe – 4 szt.

  – zjazdy i skrzyżowania technologia j.w. – ok. 99 m2

  – pobocza do 2 x 1,00 m,

  – bariery ochronne u 12a – ok. 16 m

  – rów odwadniający i przepusty drogowe

 •  termin wykonania do 30.09.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 31.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 327.325,91 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria