Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 310,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa sie z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu
  – ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
  – czyszczenie przepustu drogowego z piasku
 • termin wykonania do 10.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 12.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 98.666,45 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys. 129rys. 138rys. 152rys. 166