Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu
  – ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumiczno grysowych-żwirowych -warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu
  – pobocza do 2 x 0,5 m
  – zjazdy o powierzchni ok. 24 m2 w technologii jw.
  – studnie rewizyjne z kręgów betonowych szt. 2,
  – ścieki z prefabrykatów betonowych 20 m,
  – bariery ochronne  8m.
 • termin wykonania do 10.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 12.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 110.420,32 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys. 209rys. 437 rys. 438 rys. 439