Skanska S.A., jako Generalny Wykonawca robót, prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku, związanych z naprawą uszkodzonego nasypu drogowego wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód
gruntowych i opadowych z drogi wojewódzkiej nr 218 w km 27+200 (odcinek pomiędzy Wejherowem a
skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 218 i nr 224)
informuje o całkowitym zamknięciu dla ruchu
drogowego w/w odcinka drogi wojewódzkiej na czas prowadzonych prac tj. od 23.11.2015 r. do
09.12.2015 r.


Szczegółową mapkę objazdów zamieszczamy poniżej.

Galeria