W związku z wycinką drzew na prywatnych posesjach, mając na względzie nie tylko estetykę naszej gminy, ale głównie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zwracamy się do wszystkich osób, które dokonały wycięcia drzewostanu na swoich nieruchomościach o niezwłoczne uprzątnięcie przedmiotowych drzew.

Nieuprzątnięte drewno, które zalega na działkach wkrótce w okresie letnim, pod wpływem wysokich temperatur zamieni się w susz i chrust i może to stwarzać zagrożenie pożarowe. Wokół tych działek, znajdują się skupiska budynków mieszkalnych, których właściciele już teraz słusznie obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich domostw.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U z 2016 r.poz.191 z późn.zm.):
1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

O obowiązkach w zakresie utrzymania porządku na nieruchomości stanowi także ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą właściciel jest zobowiązany do utrzymywania porządku na swoim terenie. W świetle obowiązujących przepisów, drewno stanowi odpad.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

W świetle powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy, prosimy o niezwłoczne oczyszczenie nieruchomości z zalegających drzew.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami