Informujemy, że 11 maja br. sejm uchwalił nowelizację ustawy  z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, wprowadzając tym samym kilka zmian prawnych, w zakresie usuwania drzew w tym m.in.:

 

1) przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – proponowane modyfikacje art. 83a;
wyjątek– uzgodnienia nie będą wymagały zezwolenia na usunięcie obcych gatunków topoli

 

2) uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;

 

3) wprowadzenie nowych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  nakazujących  właścicielowi nieruchomości zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Urząd zobowiązany jest w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia do przeprowadzenia oględzin drzewa wnioskowanego do usunięcia i sporządzenia z tej czynności protokołu.
We wskazanych w/w przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Ważnie: Organ może wnieść sprzeciw tylko w przypadku drzewa rosnącego:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody) ustawy.
Ważne: ustawa stanowi także, że jeżeli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urząd, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew (w chwili obecnej 500 zł za jeden centymetr obwodu pnia drzewa  mierzonego na wysokości 130 cm)

 

4) ustanowienie delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania wskazanego powyżej rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody) – proponowana zmiana w art. 85;

Ważne!
– wycięcie drzewa bez zgłoszenia lub wymaganego zezwolenie skutkować będzie nałożeniem kary administracyjnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2017r., z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości  zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  UG Szemud tel. 58 676 44 25. Sprawy z zakresu zadrzewień prowadzi inspektor ds ochrony środowiska Alicja Szarafin -Grządkowska.

 

Alicja Szarafin -Grządkowska