W dniu 25 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska”, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Szemud, reprezentowaną przez Wójta Gminy Szemud – Pana Ryszarda Kalkowskiego.


Gmina Szemud złożyła pełną dokumentację wniosku o przyznanie pomocy w dniu 10.03.2014r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację i tym samym został potwierdzony do finansowania z udziałem środków UE w ramach w/w Programu.

Całkowita wartość projektu kształtuje się na poziomie 2 901 217,27 zł, a Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 199 994,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach przedmiotowego zadania będziemy budować sieć wodociągową: w Szemudzie – ul. Czeladnicza oraz w Szemudzie do działek nr 238/, w Częstkowie -ul. Lipkowa i Przetoczyńska, a także sieć kanalizacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach.
Przedmiotową inwestycję zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku.


Sylwia Czoska – Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Galeria