Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu Szkołę Podstawową w Jeleńskiej Hucie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.480,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), która stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Natomiast organ prowadzący szkołę – Gmina Szemud zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania tj. w wysokości 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych). Całkowita kwota przeznaczona na zakup nowości wydawniczych wynosi 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).

Patrycja Voigt