Zarządzenie Nr 240/IV/ 2015
Wójta Gminy Szemud z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.Na podstawie art 130 kodeksu pracy (Dz. U z 2014r poz 1502 z późn. zm) zarządzam co następuje:


§ 1

Wyznaczam dzień 24 grudnia 2015r (czwartek) jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Szemud w zamian za święto 26 grudnia 2015r przypadające w sobotę.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Szemud oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szemud oraz opublikowanie w miesięczniku Lesok oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szemud.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Załączniki