W ostatnim czasie stwierdza się zachorowania na choroby zakaźne, spowodowane spożyciem skażonych owoców pochodzących z Polski. Zdaniem ekspertów zanieczyszczenie produktów pochodzenia roślinnego następuje prawdopodobnie na etapie poprzedzającym przetwórstwo, czyli na plantacji lub w skupie.


W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Wejherowie przypomina o konieczności zachowania higieny podczas upraw i zbiorów. Szczegółowe zalecenia zawiera ulotka przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia „Pięć kroków (lub podstawowych zasad) uprawy bezpiecznych owoców i warzyw. Promocja zdrowia poprzez obniżanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego” (załącznik poniżej).


Ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej są określone w Załączniku I do Rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Realizacja wyżej wymienionych zaleceń będzie przedmiotem kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina, że zgodnie z art. 63 i 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym:

1. prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego (np. gospodarstwa rolne, sadownicy, plantatorzy),

2. prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich (gospodarstwa prowadzące sprzedaż swoich surowców np. w swoim gospodarstwie, na targowiskach, straganach lub dostarczający je do lokalnych sklepów lub zakładów gastronomicznych),

3. prowadzące gospodarstwa agroturystyczne,

mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Rejestracja jest bezpłatna i dokonywana na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć osobiście. Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów można pobrać w sekretariacie stacji lub ze strony internetowej www.psse-wejherowo.pl.

Brak rejestracji skutkować będzie karami finansowymi nakładanymi przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (na podstawie art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

Załączniki