Urząd Gminy Szemud przeprowadza czynności wdrażające związane z nowym, elektronicznym systemem rozliczeń opłat za wodę.


W pierwszej kolejności podjęto kroki w celu wymiany tradycyjnych liczników wody na liczniki elektroniczne. Przyczyni się do znacznego usprawnienia odczytu stanu liczników, które będą się mogły odbywać bez obecności właściciela (w sposób zdalny).

Pod koniec ubiegłego roku wymienionych zostało ok. 100 wodomierzy przystosowanych do tego odczytu we wsi Warzno. Kolejne miejscowości w których planuje się w roku bieżącym taką wymianę to Dobrzewino, Karczemki, Bojano i Koleczkowo. Został już ogłoszony przetarg na to zadanie obejmujący 2000 wodomierzy. Planuje się, że w ciągu pięciu lat zostaną wymienione wszystkie wodomierze na terenie naszej gminy. Występują przypadki, że na jednej nieruchomości zainstalowane są dwa wodomierze główne, które podlegać będą wymianie. W celu obniżenia opłaty abonamentowej u odbiorcy wody, istnieje możliwość likwidacji jednego wodomierza poprzez przebudowę sieci wewnętrznej, nie wymagającej sporządzania projektu technicznego.


Kolejnym etapem jest wdrożenie z dniem 1 maja br. nowego programu komputerowego do obsługi wody i ścieków. Program umożliwia wystawianie faktur z większą częstotliwością, niż dotychczas. Nie przewidujemy w związku z powyższym większej częstotliwości wizyt w Państwa domach przez inkasenta w celu odczytu stanu wodomierza. Istnieje jednak możliwość dokonania samodzielnego odczytu (np. w odstępach miesięcznych) i przekazania tej informacji drogą telefoniczną bądź mailową, co będzie skutkowało wystawieniem faktury bezpośrednio przez pracownika urzędu gminy.


Nowością jest wprowadzenie usługi e-BOK – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, które będzie aktywne nie później niż od 15 czerwca br.

Za pośrednictwem tej platformy internetowej (dostępnej na stronie internetowej) każdy odbiorca wody będzie mógł się zarejestrować oraz samodzielnie generować faktury za pobór wody i zrzut ścieków. W celu zarejestrowania się niezbędna będzie faktura wystawiona z nowego systemu, tj. faktura datowana na 4 maja 2015 r. lub później. Część odbiorców posiada już takie faktury. Odbiorcy nie posiadający jeszcze „nowych” faktur mogą je otrzymać, po przekazaniu danych o stanie licznika bezpośrednio pracownikowi urzędu gminy, bądź zaczekać na inkasenta.
Szczegóły dotyczące obsługi e-BOK będą dostępne na stronie internetowej Gminy Szemud.

Czynimy starania, aby etap wdrażania nowego oprogramowania nie był dla Państwa uciążliwy. Niemniej jednak prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień.

Zwracamy również uwagę na zmianę numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Dla każdego z odbiorców będzie wygenerowany odrębny – indywidualny rachunek bankowy, który będzie uwidoczniony na fakturze.


Kontakt w sprawach dotyczących wody i ścieków:

– stan wodomierza można przekazać telefonicznie pod numerem 58 676-44-35 w godzinach pracy Urzędu Gminy Szemud, bądź na adres: [color=blue]woda@szemud.pl[/color],

– informacje o awariach na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać na telefon alarmowy: 601 341 464,

– wszystkie inne problemy lub pytania związane z gospodarką wodno – ściekową prosimy kierować na adres e-mail: [color=blue]k.kanczkowski@szemud.pl[/color].


Apelujemy do właścicieli tych nieruchomości, na których w ostatnim czasie stworzono warunki do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej o niezwłoczne skorzystanie z tej możliwości. Zasady i potrzebne formularze dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Gospodarka komunalna”. Jednocześnie przypominamy, iż zamiar podłączenia należy zgłosić w Referacie Gospodarki Komunalnej i w trakcie czynności odbioru przyłącza niezbędna jest obecność przedstawiciela Urzędu Gminy w Szemudzie.


Roman Chustak i Teresa Pustelnik