W KOŃCU ZOSTANIE USTABILIZOWANE CIŚNIENIE WODY WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY!!!!!

Podpisanie aneksu w dniu 30.06.2015r. nr POIS.01.01.00-00-016/08-08 do umowy o dofinansowanie
projektu
pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i
Dobrzewinie”, dofinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA i
ŚRODOWISKO 2007-2013 PR.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, DZ.1.1. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W
AGLOMERACJACH
POWYŻEJ 15 TYS. RLM umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę dla
mieszkańców
obszaru wschodniej części Gminy Szemud.
Podpisanie przedmiotowego aneksu umożliwiło zwiększenie kwoty dotacji, wydłużenie okresu
realizacji
projektu oraz rozszerzenie zakresu podstawowej umowy o następujące zadania.:
– modernizację ujęcia wody z przebudową zbiorników retencyjnych oraz przebudową systemu
wodociągowego
we wsi Bojano,
– budowę związaną z modernizacją sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo, zlokalizowana
w
ulicy Majora Bojana obręb Bojano i obręb Koleczkowo,
– przebudowę i modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej,
– modernizację systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym
wraz
z rurociągami towarzyszącymi wod-kan i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Bojanie w rejonie
ulic
Czynu 1000-lecia i Malinowej.

Na przedmiotowe zadania uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia na budowę, w ramach których ogłosiliśmy
trzy
przetargi nieograniczone, a w dniu 27.07.2015r. podpisaliśmy umowę z wykonawcami na powyższe
zadania. W
ramach zadania pn.:
1.„Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie
Gminy
Szemud„- najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane GLEMBUD Sławomir Glembin,
ul.
Pucka 39, 84-103 Łebcz, z ceną brutto 3 085 850,00 zł.

2. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie
Gminy
Szemud- zad.2” – Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy „HIRSZ”, ul. Słowackiego 9, 83-322
Stężyca, z
ceną brutto 1 792 729,15 zł

3.„Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie
Gminy
Szemud- zad.3”- Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy „HIRSZ” ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca,
z
ceną brutto 436 641,13 zł.

Podczas wykonywania powyższych robót mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody, a także problemy
komunikacyjne na ul. Majora Bojana i Czynu 1000- lecia w miejscowości Bojano. Liczymy na
wyrozumiałość
z Państwa strony, gdyż powyższe krótkotrwałe utrudnienia przyczynią się do sprawniejszego
funkcjonowania systemu wodociągowego na tym obszarze.