Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2018r. Gmina Szemud złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach powyższego konkursu, na 72 poprawnie złożonych wniosków, Gmina Szemud otrzymała odpowiednią ilość punków pozwalającą na pozytywną kwalifikację i na wstępnej liście rankingowej dotyczącej dróg gminnych została ujęta w czołówce, tj. na 9 pozycji. Koszt całkowity w.w zadania opiewa na kwotę prawie 2 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi prawie 1 mln zł.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie Gmina Szemud podpisze umowę z Wojewodą Pomorskim o przyznanie środków z budżetu Państwa, z terminem realizacji na rok 2019.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji