Wójt Gminy Szemud ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015r.

Wzorem roku ubiegłego Komisja Konkursowa powołana w celu opiniwania ofert dokonała oceny punktowej ofert
oraz ich analizy merytorycznej. Zasady i kryteria oceny zawarte zostały w Zarządzeniu nr 12/IV/2014 Wójta
Gminy Szemud z dnia 29.12.2014r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Szemud w roku 2015. Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Szemud protokół z prac
komisji, wraz z oceną punktową ofert, uwagami merytorycznymi i listą rankingową.
W oparciu o wyniki z prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Szemud przyznał dotacje dla organizacji
pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.
( Wyniki konkursu- Zarządzenie Wójta).

Załączniki