Szanowni Państwo,
od dziś tj. 12 maja br. można składać wnioski na dodatkowe dofinansowanie działalności Państwa organizacji z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Ponadto już obowiązuje załącznik do uchwały nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.-Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, a w nim zawarto cały pakiet wsparcia organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii.
Jeżeli pojawia się jakiekolwiek pytania, to należy je kierować do Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego Pani Izabeli Michnowskiej mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

 

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

Program wsparcia doraźnego – informacja prasowa

uchwała nr 48 2020

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID

 

Informacja prasowa:

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19
Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie dla organizacji pozarządowych poszkodowanych w wyniku panującej epidemii koronawirusa. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 12 maja 2020 r. uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19. Dotacja będzie przekazana do NIW-CRSO z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do kogo skierowana jest pomoc finansowa z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19?
Wnioski o dotację w ramach Programu mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na jakie cele można przeznaczyć otrzymaną dotację?

Działania wspierające (Priorytet 1) – maksymalna kwota dotacji 50 tys. zł;

 • Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2) – maksymalna kwota dotacji 40 tys. zł:

 • Realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
 • Realizacja działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
 • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
 • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.

Terminy
Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Program będzie realizowany w ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanie epidemii, innych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Jak złożyć wniosek?
Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków (generator wniosków dostępny na stronie NIW-CRSO);
Następnie w zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek;
Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Wytyczne dla Wnioskodawców

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program_COVID19_-wytyczne-dla-Wnioskodawc%C3%B3w.pdf

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Program.pdf